Skånes Försöksringar - Historia

Försöksringarna är sammanslutningar av jordbruksföretagare inom sina respektive gamla härader som inledningsvis både bekostade och utförde fältförsök, exempelvis Luggude försöksring och Åsbo-Bjäre försöksring.


Första försöksringen 1928


I jubileumsskriften för Malmöhus läns Hushållningssällskaps första 150 år anges att bildandet av Försöksringarna under sent 1920-tal och 1930-tal var orsakat av att antalet gödslingsförsök ansågs vara för litet för att ge tillräckligt underlag till rådgivningen, dvs. det behövdes ytterligare medel till produktionsinriktade gödslingsförsök. Den första Försöksringen bildades 1928 i S Luggude. I mitten på 1930-talet hade alla 13 härader i Malmöhus län sin egen försöksring. Varje försöksring, ofta knuten till en lantbruksskola, hade från början en självständigt beslutande lokalstyrelse som samlade in pengar från sina medlemmar.


Försöksringarna – Hushållningssällskapet – Försöksnämnd


Försöksringarnas lokalstyrelser samverkade med styrelsen för Malmöhus läns jordbruksförsök som utsågs av Hushållningssällskapet och med Centralstyrelsen för Malmöhus läns Försöksringar som utsågs av Försöksringarna. Tillsammans utsåg Hushållningssällskapets styrelse och Försöksringarnas Centralstyrelse en Försöksnämnd. Försöksnämndens uppgift var att bistå lokalstyrelserna med expertis inom fältförsöksverksamhet. Flera hundratals fältförsök med gödsling, exempelvis knappt 600 st. år 1935, genomfördes årligen under Försöksringarnas första decennier i Malmöhus län. Försöksringarna hade tidigare även annan verksamhet som markkartering, bevakning av läget på växtskyddsfronten genom samverkan med dåvarande Växtskyddet, och resultatförmedling.


Nordiskt samarbete

Även i våra närmaste grannländer har försöksringarna haft stor betydelse som snabb förmedlare av kunskap från den tillämpade forskningen till jordbruket. Kunskapsutbyte har skett mellan Försöksringarna och deras nordiska motsvarigheter under 75 år.


Dagens- och morgondagens Försöksringar

Dagens Försöksringar har inte utvecklats så mycket under de senaste decennierna då fältförsöksverksamheten hade sin finansiering säkrad från andra håll. Försöksringarna har fortsatt att samla in pengar till fältförsöksverksamheten men i betydligt mindre skala än vad som är målsättningen för innovationsprojektet ”Fältförsök för Framgång”. För att Försöksringarna skall kunna utföra den föreslagna uppgiften måste de omorganiseras och rationaliseras samt flera av jordbruksföretagen måste aktiveras såsom medlemmar i organisationen.

 

 
©  Försöksringarna